מחוז מרכז

מחוז מרכז

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ציפי שאבי, רפרנטית מחוזית

050-5969696

050-6840228

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר עמית אלוןמגמת מחשבת ישראל

 054-73968650

אסף דה פריס, מגמת מחשבת ישראל

 054-4494963

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון