מחוז דרום

מחוז דרום

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר עמית אלון, מגמת מחשבת ישראל

 054-73968650

יורם גלילי, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

052-6661735

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון