מחוז תל אביב

מחוז תל אביב

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

פאני ברזילאי,  רפרנטית מחוזית

050-3552845

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר אורי גבעון, מגמת מחשבת ישראל

052-2782253

מלי ניסים, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

054-7748480

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון