מחוז תל אביב

מחוז תל אביב

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

שרה קוך,  רפרנטית מחוזית

050-6280297

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

ד"ר אורי גבעון, מגמת מחשבת ישראל

052-2782253

יאיר פויר, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

054-3099654

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון