ממדרש (לימוד) למעשה (פעולה): שלב ה

מחוון

אלו הקריטריונים והמיומנויות על פיהם המורה יתן את הציון.

תיאור חוויית הלמידה (רפלקציה)
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון