תפילת האדם: מדריך למורה

תלמידים יקרים,

תפילה היא אחת הדרכים שאנשים מצאו לעצמם כדי להודות על דברים טובים שקרו להם וכדי להביע את הרצונות, את החלומות ואת המשאלות שלהם, כפי שראיתם כאשר למדתם על תפילת העמידה (הנקראת גם תפילת שמונה עשרה). 

במשימה הזאת תחשבו על דרכים נוספות להביע משאלות. במסגרת המשימה תבחרו באחד הנושאים שמופיעים בתפילת שמונה עשרה, ותכינו סידור אישי משלכם שבו תציגו את הדרכים המיוחדות שלכם להביע משאלות או להגשים משאלות בנושא שבחרתם. דפי הסידור של כל תלמידי הכיתה יחוברו בסוף לסידור אחד ומיוחד של הכיתה שלכם.

רקע

 

במוקד הטקסטואלי של תוכנית הלימודים לכיתה ה' בתרבות יהודית-ישראלית עומדת התפילה. התפילה מוצגת בתוכנית הן כתופעה אנושית והן כטקסט המופיע במקורות כגון הסידור, הפיוט ושירי התפילה המודרניים. הוראת התפילה במערכת החינוך הממלכתית מכוונת להשגת שתי מטרות: האחת, הכרת הסידור והתפילה כטקסטים תשתיתיים בתרבות היהודית, והאחרת, דיון בחוויית התפילה ובחינה ביקורתית של הרלוונטיות של התפילה לאדם החילוני.

משימה זו עוסקת בהיבט מרכזי של התפילה – הבעת משאלות. נקודת המוצא של המשימה היא תפילת "שמונה עשרה", ובהמשך המשימה התלמידים יבחנו דרכים שונות להבעת משאלות בתרבות היהודית ובתרבויות אחרות.

בתחילת המשימה תיערך חזרה על המבנה ועל התכנים של תפילת שמונה עשרה. לאחר מכן, התלמידים יכינו "סידור" אישי סביב אחד הנושאים של הברכות בתפילה זו, כגון רפואה, סליחה או שלום. השימוש במושג "סידור" הוא בהשאלה – התלמידים לא יכינו אוסף של תפילות הלקוחות מספרי תפילה, אלא יאספו חומרים וייצרו תוצרים שיבטאו התייחסויות מגוונות לנושא העומד בבסיס הברכה מנקודת מבט רב-תרבותית. המשימה תאפשר להעריך את ההיכרות ואת ההבנה של התלמידים עם תפילת שמונה עשרה ואת המיומנויות האורייניות והחשיבתיות שהתלמידים הפעילו במהלך עבודתם.

יעדי המשימה
 1. התלמידים יחזרו על המבנה ועל התכנים של תפילת שמונה עשרה.
 2. התלמידים יכירו דרכים מגוונות להבעת משאלות בתרבויות שונות.
 3. התלמידים ייצרו סידור אישי שיכלול התייחסויות לנושא נבחר בהקשרים תרבותיים שונים.
 4. התלמידים ידונו עם חבריהם בתוצרים ובמשמעותם.
המיומנויות שיוערכו במשימה (בהתאמה ליעדים)
 1. מיומנויות טקסטואליות – הבנת הרובד הגלוי והרובד הסמוי בתפילת שמונה עשרה; הכרת מטבעות לשון ומבנים אופייניים לסוג הטקסט
 2. מיומנויות אינטרטקסטואליות – זיהוי קשרים בין מקורות ואיתור מקורות הקשורים זה לזה
 3. מיומנויות מטה-טקסטואליות – משמעות ורלוונטיות
 4. מיומנויות כלליות – נקיטת עמדה אישית, הבעה בכתב, התבוננות רפלקטיבית
ידע קודם נדרש
 1. היכרות עם סידור התפילה בכלל ועם תפילת שמונה עשרה בפרט.
 2. הכרת הכלי: "דף בית מדרשי."  
ביצוע המשימה
 1. עבודה בסביבה דיגיטלית באתר תרבות יהודית-ישראלית.
 2. רוב העבודה מבוצעת ביחידוּת, פרט לשלב האחרון שמבוצע בזוגות.
 3. אפשר לבצע חלק מהמשימה במליאה בכיתה.
 4. העבודה כוללת שלוש הגשות.
התוצרים המצופים
 • סידור אישי על נושא נבחר בכלי "דף בית מדרשי"
 • תשובות לשאלות על הסידור האישי (בעקבות דיון בזוגות)
חומרי עזר
 • הכלי "דף בית מדרשי" ליצירת - הסידור האישי
 • מחוון
 • מדריך למורה
 • יחידה אינטראקטיבית בנושא היכרות עם התפילה והסידור.
 • שים שלום - יחידת היכרות עם סידור התפילה ועם תפילת שמונה עשרה.
שלבי העבודה

א. חזרה על תפילת שמונה עשרה
ב. בחירת נושא לסידור האישי
ג. הכרת הדרכים המגוונות להבעת משאלות ולהגשמתן
ד. איסוף ויצירה של פריטים והכנת הסידור האישי
ה. דיון בזוגות על הסידור האישי

 

לוח זמנים והיערכות המורה לקראת המשימה

המשימה תבוצע לאחר שהתלמידים למדו על סידור התפילה ועל תפילת שמונה עשרה.

משך המשימה המומלץ הוא כשלושה שבועות (בהנחה שבכל שבוע מוקדשות ללימוד המקצוע בין שעה לשלוש שעות). להלן פירוט השלבים שיבוצעו בכל אחד מהשבועות.

שבוע 1

 • חשיפה קצרה של המשימה בכיתה וביצוע מטלות החזרה על תפילת שמונה עשרה (שלב א)
 • בחירת נושא לסידור האישי מתוך תפילת שמונה עשרה (שלב ב)
 • הערכה של שלב ב על פי המחוון

שבוע 2

 • הכרת דרכים להבעת משאלות ולהגשמתן (שלב ג)
 • איסוף פריטים או יצירת פריטים על הנושא הנבחר והצגתם בדף בית מדרשי (שלב ד)
 • הערכה של שלב ד על פי המחוון

שבוע 3

 • במקרה הצורך, תיקון הסידור האישי לאור ההערכה
 • דיון בזוגות על הסידור האישי (שלב ה)
 • הערכה של שלב ה על פי המחוון

לאחר מכן

 • הכנת סידור כיתתי והצגתו

 

על המורה ולקבוע מראש את הדברים האלה:

 1. האם התלמידים יכינו את דפי הסידור האישי בכיתה או בבית?
 2. מה יהיה התוצר הסופי הכיתתי וכיצד הוא יוצג?
 3. מהו לוח הזמנים לביצוע המשימה ולהערכתה?
חשיפת התלמידים למשימה

לאחר ביצוע חזרה על סידור התפילה ועל תפילת שמונה עשרה, חשוב להדגיש בפני התלמידים כי המשימה אינה עוסקת בתפילה עצמה, אלא בנושאים שהתפילה מתייחסת אליהם. כדאי להדגיש בפני התלמידים את האתגר האישי – מבט עכשווי על הנושאים שבתפילת שמונה עשרה ויצירת סידור בעלי תוכן אישי.
כדי להלהיב את התלמידים לקראת המשימה, אפשר להציג את הסידור האישי כהוספת חוליה אישית לשרשרת המסורת. מומלץ לספר לתלמידים מראש באיזה אופן יוצגו דפי הסידור האישי במסגרת הסידור הכיתתי. על אף שהמשימה מבוצעת באתר, יש לעבור עם התלמידים מראש על שלבי המשימה.

התוצר הכיתתי

רוב העבודה נעשית כאמור ביחידוּת, אך התלמידים יוכלו ליהנות מכך שהתוצרים האישיים שהכינו יוצגו בסוף התהליך בפני כל הכיתה.
בסוף המדריך תוכלו למצוא רעיונות לאופן ההרכבה של הסידור הכיתתי.

 
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון