משנה עתיקה ותלמוד חדש: מדריך למורה

פתיחה

תלמידים יקרים,

אדם רץ ברחוב ובטעות מתנגש באדם אחר, ילדה נכנסת לחנות ומוצאת שטר כסף על הרצפה, כלב בורח מהחצר ומזיק לעובר אורח – כל אלו מצבים מוכרים שלא תמיד ברור כיצד יש לנהוג בהם מבחינה משפטית. אבל מקרים מסוג זה מטרידים לא רק אנשים בימינו, שאלות כמו "כיצד יש לנהוג?" "מה נכון לעשות?" העסיקו את החברה האנושית מאז ומתמיד. ומה חשבו יוצרי המשנה לפני כמעט 2,000 שנה על שאלות אלו? מה חושב עליהם החוק הישראלי של ימינו? ומהי דעתנו?

במשימה זו תוכלו להשוות בין דעתם של חכמים במשנה לבין החוק הישראלי של ימינו, תציעו רעיונות לפעולה מעשית שתקדם את הדעה שלכם בנושא, תבחרו טקסטים, תמונות וסרטונים הקשורים לנושא הנדון. את כל המידע הזה תציגו בדף בית מדרשי אישי, שייתן את הפרשנות שלכם לטקסט העתיק מהמשנה אך הרלוונטי היום. בכך למעשה תצטרפו למסורת ארוכת שנים של יוצרים שפירשו את המשנה, שאלו וחקרו אותה ויצרו את התלמוד.

רקע

אליעזר הנדלס היה קצת מופתע כאשר מצא מעטפה ובה אגרות חוב על הרצפה בחדר הכספות בבנק. ערכן של אגרות החוב היה גבוה מאוד ולא צוין עליהן שם בעליהן. אם האדם שאגרות החוב האלה שייכות לו לא יבוא לדרוש אותן, מי יזכה בהן – אליעזר הנדלס או הבנק? שאלה זו עמדה במרכזה של דרמה משפטית בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים. במסגרת הערעור בבית המשפט העליון התעורר ויכוח: האם הפסיקה בבית המשפט במדינת ישראל צריכה להתחשב במקורות המשפט העברי? מה דעתכם?

במוקד תוכנית הלימודים לכיתה ח בתרבות יהודית-ישראלית עומדת המשנָה, כאחד מיסודות המשפט העברי. המשנה דנה לעיתים קרובות בנושאים שבהם עוסק גם החוק הישראלי של ימינו. איך מסייעים לתלמידים למצוא רלוונטיות בטקסט עתיק? ודאי התמודדתם עם אתגר זה במהלך ההוראה. באמצעות משימה זו נעריך את הידע ואת המיומנויות שנרכשו במהלך הלימוד של המשנה. התלמידים יפענחו משנה שלא למדו על סמך ההתנסות שלהם בלימוד משניות במהלך השנה. לאחר מכן, התלמידים ישוו בין המשנה ובין החוק הישראלי וייצרו "תלמוד" אישי על המשנה הנבחרת (בכלי "דף בית מדרשי"). בין השאר, התלמידים יתבקשו לגבש רעיונות לפעולה מעשית לטובת החברה, ברוח המשניות שבהן יעסקו.

המשימה מציעה חמש משניות שונות מתוכנית הלימודים שאפשר לבסס עליהן את משימת ההערכה. בידכם להחליט אם לבצע את המשימה פעם אחת או לחזור ולבצע אותה כמה פעמים לאורך השנה.

יעדי המשימה
 1. התלמידים יחזרו על מאפייני המשנה (שישה סדרי משנה).
 2. התלמידים יפרשו משנה שלא נלמדה וינתחו את תוכנה. 
 3. התלמידים ישוו בין משנה שלא נלמדה ובין החוק הישראלי.
 4. התלמידים יעמיקו את ההבנה שלהם בנוגע למשנה ובנוגע לרלוונטיות שלה לחייהם באמצעות עיסוק בטקסטים ובתכנים מגוונים.
מיומנויות שיוערכו במשימה (בהתאמה ליעדים)
 1. מיומנויות טקסטואליות - הבנה של הרובד הגלוי ושל הרובד הסמוי במשנה ובחוק הישראלי; הכרת מושגים, ביטויים, עקרונות ומבנים אופייניים למשנה; תיאור מקרה משפטי; הבחנה בין כמה מקרים המוצגים במשנה אחת; הבחנה בין מקרה ובין דין; הבנת המהלך המשפטי של המשנה; הצגת טיעון ונימוק.
 2. מיומנויות אינטר-טקסטואליות – השוואה בין טקסטים.
 3. מיומנויות מטה-טקסטואליות – משמעות ורלוונטיות; חשיבה מוסרית ומשפטית.
 4. מיומנויות כלליות – נקיטת עמדה אישית, הבעה בכתב והבעה בעל פה, התבוננות רפלקטיבית.
ידע קודם נדרש
 1. היכרות עם הנושא חוק וצדק ועם המשפט העברי.
 2. היכרות עם המשנה כיצירה.
 3. לימוד משניות המופיעות בתוכנית הלימודים.
 4. הכרות עם הכלי "דף בית מדרשי".
ביצוע המשימה
 1. עבודה בסביבה דיגיטלית באתר תרבות יהודית-ישראלית.
 2. אפשרות לביצוע המשימה ביחידות או בזוגות.
 3. אפשרות לביצוע חלק מהמשימה במליאה בכיתה. 
 4. העבודה כוללת שתי הגשות.
התוצרים המצופים
 • ניתוח משנה אחת (שנבחרה מבין חמש משניות נתונות) והשוואתה לחוק הישראלי.
 • הכנת דף בית מדרשי שיעסוק במשנה זו, בתוך כלי ייעודי באתר.
חומרי עזר
 • כלי ליצירת דף בית מדרשי
 • מחוון לתלמיד
שלבי העבודה
 1. חזרה, באמצעות משחק, על מאפייניה של המשנה (החיבור – שישה סדרי משנה).
 2. ניתוח משנה אחת והשוואתה לחוק הישראלי
 3. הכנת דף בית מדרשי על המשנה הנבחרת
 4. רפלקציה על המשימה

ההקצאה לכל שלב תיעשה בתום השלב הקודם.

 

לוח זמנים והיערכות המורה לקראת המשימה

יש לבצע את המשימה לאחר שהתלמידים למדו שיעורי מבוא על שישה סדרי משנה, התנסו בלימוד משניות המופיעות בספרי הלימוד, למדו מהותם של חוקים ובחנו את היחס שבין החוק הישראלי ובין המשפט העברי. אפשר לבצע את המשימה כמה פעמים לאורך השנה, ובכל פעם לעסוק במשנה אחרת.  

משך המשימה המומלץ הוא כשלושה שבועות (בהנחה שבכל שבוע מוקדשות ללימוד המקצוע בין שעה לשלוש שעות). להלן פירוט השלבים שיבוצעו בכל אחד מהשבועות:

שבוע 1

 • חשיפה קצרה של המשימה בכיתה
 • חזרה על המשנה, אופייה וסגנונה (שלב א'), לימוד משנה שלא נלמדה והשוואתה לחוק הישראלי (שלב ב') 
 • מתן משוב לתלמידים על הביצוע של שלבים א' ו-ב' 

שבוע 2 

 • הכנת דף בית מדרשי
 • מתן משוב לתלמידים 

שבוע 3 

 • תיקון הדף הבית מדרשי לאור המשוב
 • רפלקציה

לאחר מכן

 • הערכת הדפים לפי המחוון
 • הכנת תוצר קבוצתי והצגתו

לקראת ביצוע המשימה על המורה לוודא:

 1. שהתלמידים למדו על חוק וצדק ועל הקשר שבין החוק הישראלי ובין המשפט העברי.
 2. שהתלמידים למדו על שישה סדרי המשנה.
 3. שהתלמידים למדו כמה משניות מתוך תכנית הלימודים.

על המורה לקבוע מראש את הדברים האלה:

 1. האם המשימה תבוצע בזוגות או ביחידות?
 2. האם התלמידים יעסקו במשניות שונות או באותה משנה? ואם באותה משנה – באיזו משנה?
 3. האם התלמידים יכינו את הדף הבית מדרשי בכיתה או בבית?
 4. מה יהיה התוצר הסופי הכיתתי וכיצד הוא יוצג?
 5. מהו לוח הזמנים לביצוע המשימה ולהערכתה?
חשיפת התלמידים למשימה

יש להציג את העבודה כמשימת הערכה. כדאי להדגיש בפני התלמידים את האתגר האישי הניצב לפניהם – מבט עכשווי על המשנה, השוואת המשנה לחוק הישראלי ויצירת דף בית מדרשי בעל תוכן אישי. בהקשר זה, אפשר להציג את הדף הבית מדרשי כהוספת נדבך אישי למסורת ארוכת השנים של פירוש המשנה. מומלץ לספר לתלמידים מראש באיזה אופן יוצגו הדפים הבית מדרשיים בכיתה בסוף התהליך. על אף שהמשימה מבוצעת באתר, יש לעבור עם התלמידים מראש על שלבי המשימה.

התוצר הכיתתי

העבודה נעשית כאמור ביחידות או בזוגות, אך התלמידים יוכלו ליהנות מכך שהתוצרים שהכינו יוצגו זה לצד זה בסוף התהליך. אפשר לחשוב על דרכים שונות להצגת התוצרים, למשל:

 • מפגש חגיגי שבו יוצגו התוצרים באופן פרונטלי על-ידי התלמידים כסיכום של תקופת לימוד. רצוי להוסיף לכך פעילות אקטיבית – דיגיטלית או אחרת – לאור המשימות.
 • משפט כיתתי על המקרים שבמשניות או על מקרים דומים להם, כשהשופטים מסתמכים על המשנה ועל החוק הישראלי.
 • מפגש לימודי בחברותא, כך שכל זוג לומד את הדף הבית מדרשי של זוג אחר ועונה על שאלות מנחות.
 • הקרנה של התוצרים במחשב בפינה פעילה בבית הספר ועידוד התלמידים לגשת ולראות את התוצרים.
 • מפגש נושאי על חובות האדם לזולתו, בהשראת תוצרי המשימה. 
 • הקרנת "תוצרי שיא" מתוך המשימות – סרטונים וכדומה – בפורום הכיתתי או בפורום הבית ספרי, בתוספת הפעלה או שאלות מנחות.

 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון