פעילויות חווייתיות ויוזמו"פ

תכנית יוזמו"פ

מחקר ופיתוח של יוזמה פדגוגית רחבה בתרבות יהודית–ישראלית

התכנית לא מופעלת בשנת תשפ"ב

קול קורא תש"פ - מחזור ב'

תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית נועדה להקנות ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם. בתהליך הטמעת תכנית הלימודים, מושם דגש על פיתוח היכולות להוראת המקצוע באופן חווייתי ומשמעותי אשר יעודד שיח מברר זהות.

לשם כך, אנו מזמינים את בתי הספר להשתתף בתכנית חדשה: יוזמו"פ - מחקר ופיתוח של יוזמה פדגוגית רחבה בתרבות יהודית–ישראלית.

להיכרות עם יוזמות חינוכיות שבוצעו במסגרת יוזמו"פ-תשע"ט, הכנסו לספר היוזמו"פ תשע"ט.

מלוא המידע אודות התכנית מפורט במסמך:

המידע בהמשך דף זה כולל פרטים בסיסיים על התכנית ואינו מהווה מידע מלא ומחייב.

מועד הגשת הבקשות חלף

רציונל התכנית ומאפייני היוזמות

מטרת התכנית לעודד יוזמות בית ספריות פדגוגיות בתחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית, כדי לגבש צוותי מורים צמאי חדשנות חינוכית ומחויבים למקצוע, ובאמצעותם להשפיע על איכות ההוראה. לרשות בתי הספר יועמדו משאבים לפיתוח היוזמה ולמימושה.

היוזמה היא מהלך פדגוגי מקיף מבחינת שכבות הגיל המשתתפות ומבחינת הפרישה על פני שנת הלימודים, אשר יביא להעמקה והטמעה של הלמידה המשמעותית והחווייתית של תכנית הלימודים בתחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית, תוך שימוש במתודולוגיות למידה תואמות מקצוע וחדשנות פדגוגית.

התכנית תתקיים בשנת תש"פ ותימשך לשנת הלימודים תשפ"א על פי הצורך והאפשרות.

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לבתי ספר ממלכתיים אשר עומדים בתנאי הסף הבאים:

1. מיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית במלואה תוך הקצאת שעות שלא תפחתנה ממספר השעות המינימלי הנדרש על פי חוזר מנכ"ל ומארז מתנ"ה:

 • ביסודי א-ו: 5 שעות שבועיות בכיתות ג-ו
 • ביסודי א-ח: 9 שעות שבועיות בכיתות ג-ח
 • בחטיבת הביניים: 5 שעות שבועיות בכיתות ז-ט

2. אינם מקבלים משאבים עבור יוזמות פדגוגיות בתחום הדעת תרבות יהודית–ישראלית מגופים שבמיזם משותף עם אגף מורשת (לרבות קרן תל"י, תכנית בארי של מכון הרטמן, תכנית מארג, תכנית הרוח היהודית) או מכל מקור אחר במשרד החינוך או משרד ממשלתי אחר).

3. מסוגלים ופנויים לפיתוח יוזמה ומנהל בית הספר רואה עצמו שותף מוביל בתהליך.

למה צריך בית הספר להתחייב?

 • למינוי מורה מוביל-יוזמה והשתתפותו בכל שלבי תהליך פיתוח מקצועי מתמשך כמפורט בהוראות הקול קורא.
 • להשתתפות של המנהל בחלק מפגישות הפיתוח המקצועי למנהלים כמפורט בקול קורא.
 • לצריכת הדרכה מלווה ליוזמה מתחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית.

איך תבחרנה התכניות המשתתפות?

 • תבחינים ותנאים מפורטים ניתן למצוא בהוראות הקול קורא.

מה כוללת התמיכה התקציבית?

 • תקציב התמיכה, בסך 25,000 ₪, יועמד למימוש היוזמה במהלך תש"פ.
 • התמיכה תשמש ליוזמה הפדגוגית בעשייה של צוות בית הספר ולא על ידי גוף חיצוני.
 • התקציב מיועד, בין השאר לתגמול המורה המוביל/ה, להעשרת הפעילות הלימודית במאפיינים חווייתיים, לפיתוח עזרי למידה תואמי יוזמה ולייעוץ ופיתוח מקצועי לצוות המוביל.
 • בחטיבות הביניים (כיתות ז-ט) לא יינתן תקצוב לאירועים, כנסים וימי עיון בנושאי תרבות יהודית-ישראלית שמתקיימים ע"י צוות ההוראה ומתרחשים אחר שעות הלימוד הרגילות שלא כחלק ממערכת השעות. למען הסר ספק, לא תתוקצב יוזמה שעבורה תוגש בקשה לקבלת תקציב תגבור לימודי יהדות (תלמ"י).

לוח זמנים

 • מועד אחרון להגשת הצעה ליוזמה: לבקשת בתי הספר, נדחה המועד ליום כ"ט בשבט 4/2/2019.
 • קבלת הודעה על החלטת וועדת ההיגוי המחוזית: עד כ"ד באדר א', 28/2/2019
 • השתלמות למורים המובילים בבית יציב בתאריכים י"ז - י"ט באדר ב' 24-26/3/2019
  השתתפות המנהלים בהשתלמות בתאריך י"ז באדר ב', 24/3/2019
 • הגשת הצעה מגובשת ותכנית עבודה לשנה"ל תשע"פ בתחום היוזמה: עד י"ח באייר, 23/5/2019.

איך להגיש בקשה להצטרפות לתכנית?

 • יש להגיש את הבקשה לאחר תיאום עם המפקח/ת על בית הספר.
 • ההגשה תעשה באמצעות מילוי הטופס המקוון בקישור בהתאם למחוז בו נמצא בית הספר.
 • לא ניתן לשמור את הטופס באמצע מילויו, ולכן מומלץ להוריד למחשבכם את מסמך הטיוטה לארגון הפרטים ולמלא אותו לפני הכניסה אל הטופס המקוון.
 • בתום מילוי הטופס תשלח אליכם הודעה המאשרת הגשת הטופס ופרטי הבקשה.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למדריך המחוזי המרכז במחוז.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון