פעילויות חווייתיות ויוזמו"פ

סבסוד פעילויות למידה חווייתיות תשע"ט

קול קורא לבתי ספר להגשת בקשות לסבסוד פעילויות למידה חווייתיות - תשע"ט

בקשות סבסוד

 • הודעות על החלטת הועדה ואישורים תקציביים, וקישור לדיווח ומשוב נשלחו לאנשי הקשר בבתי הספר בחודש דצמבר 2018.
 • ההודעות נשלחו מ"תרבות יהודית-ישראלית" לחטיבות הביניים ב- 17-18 בדצמבר ולבתי ספר יסודיים ב- 23 בדצמבר.
 • לא ניתן להגיש בקשות נוספות לשינוי באישור.
  לבתי ספר שביקשו שינוי באישור עד לתחילת ינואר / עד תחילת מרץ נשלחו הודעות על החלטת ועדת חריגים.  
 • נעשתה פניה לבתי ספר אשר נבחרו מדגמית. לבדיקת עמידתם בתנאי הזכאות לסבסוד.

העברת כספי הסבסוד

 • קבלת הסבסוד מותנית במילוי טופס דיווח לאחר ביצוע הפעילות. הקישור לטופס כלול באישור התקציבי אשר נשלח אל אנשי הקשר בבתי הספר.
 • העברת כספים לבתי הספר מבוצעת דרך הבעלות על בתי הספר, באמצעות מערכת מית"ר במספר פעימות במהלך השנה, שהעיקריות בהן: בינואר, מרץ ויולי. 
  ניתןלעקוב אחר העברת הכספים בכניסה למערכת מית"ר על פי סמל מוסד.
 • עבור פעילויות לחודשים 9-10-11/2019, הסבסוד הועבר בסעיף תקציבי 636 תשע"ח.
 • עבור פעילויות שבוצעו לאחר מכן, ובתי הספר הגישו דיווח ומשוב על ביצוע פעילויות למידה חווייתיות עד ליום 13/3/2019, הסבסוד הועבר ב- 4/2019  בסעיף תקציבי 636 תשע"ט. 
  במערכת מית"ר, בבחירה באפשרות "תוספות למוסדות (מוכרים)" ניתן לראות את פירוט התשלומים המועברים לבית הספר.
 • העברת הכספים  לבתי ספר אשר הגישו משובים עד ליום 14/6/2019 תבוצע בחופשת הקיץ (8/2019). 
 • עדכון 8/2019
  עבור פעילויות שבוצעו והדיווחים הוגשו עד ליום 29/6, הועברו כספים לבעלויות על בתי הספר בסעיף תקציבי 636 תשע"ט בהעברת 7/2019. 
  משובים שיוגשו לאחר מכן, יטופלו לאחר חופשת הקיץ.
 • לבירורים נוספים - נא לפנות לרפרנטים המחוזיים.

עיקר הוראות הקול קורא:

זכאות לסבסוד

זכאים לסבסוד בתי הספר שמיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית על פי הנחיות משרד החינוך – ומקצים להוראתה:

 • ביסודי: 5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ג'-ו' או 9 שעות שבועיות בכיתות ג'-ח'
 • בחטיבות הביניים: 5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ז'-ט'

בתי ספר צומחים או בתי ספר של החינוך המיוחד המלמדים את המקצוע ואינם עומדים בהקצאת השעות מוזמנים לפנות לוועדת חריגים באמצעות הרפרנטים המחוזיים.

סוגי הפעילות

הפעילויות החווויתיות שתסובסדנה לכיתות א' - ט' בתשע"ט הן פעילויות המופעלות עלי ידי גופים חיצוניים שתכניהן אושרו ע"י הפיקוח על המקצוע. 

גובה הסבסוד

 • סבסוד בסך 10 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות מרשימת הפעילויות המאושרות.
 • בית הספר יהא זכאי לסבסוד של עד 2 פעילויות לתלמיד ובסך הכל, עד 20 שקלים לתלמיד, עבור שתי פעילויות.

ביצוע תשלומים והעברת כספים

 • הסדרת התשלום לגופים עבור פעילויות שאושרו היא באחריות בתי הספר. 
 • על בתי הספר לוודא את תנאי ההזמנה מראש, לרבות גובה התשלום ומועדי התשלום עם הגופים המפעילים.
 • משרד החינוך יעביר את הסבסוד לבתי הספר, דרך הבעלות על בתי הספר, באמצעות מערכת מית"ר.

לתשומת לבכם!
התשלומים יועברו רק לבתי ספר אשר ביצעו את הפעילות בהתאם לאישור ומילאו את טופס הדיווח והמשוב המקוון.
הקישור לטופס הדיווח והמשוב נכלל באישור הפעילות.

התשלומים יועברו במספר פעימות במהלך שנת הלימודים והשלמת סכומים / קיזוזים , תבוצע בחודש אוגוסט 2019. על בתי הספר לקחת זאת בחשבון בעת הזמנת הפעילות וההתחייבות לתשלום.

לאחר ביצוע הפעילות, על בית הספר למלא טופס דיווח ומשוב. אי-ביצוע הפעילות / אי-מילוי הדיווח ישללו זכאות לסבסוד.

הדיווחים המתקבלים מבתי הספר מאפשרים לנו להבטיח שהפעילויות המבוצעות אכן תואמות את תכני תכנית הלימודים ורוח החינוך הממלכתי.
נא הקפידו על דיווח מלא ומדויק מיד בתום הפעילות.

במהלך שנת הלימודים תבוצענה בדיקות מדגמיות של עמידה בתנאי הסף ויבוצעו ביקורים יזומים בפעילויות.
במקרה של אי-עמידה בתנאי הסף, תשלל זכאותו של בית הספר לסבסוד הפעילות. אם הועברו כספים עבור פעילות שבית הספר ביצע, יקוזזו כספים אלה באותו אופן בו הועברו לבתי הספר.

 

מועדים להגשת הבקשות - המועדים חלפו.

 • מערכת הגשת הבקשות תפתח וניתן להגיש בקשות לפעילויות מיום 21/6/2018 עד ליום 24/10/2018 (כולל).
 • הגשת בקשות לסבסוד פעילויות שתתקיימנה לפני 4/12/2018 התאפשרה רק עד ליום 15/7. - המועד חלף.
 • בימים 16-18/7/2018 המערכת תיסגר בשל עבודות תחזוקה.
 • מיום 19/7/2018 ועד ליום 24/10/2018 תפתח מערכת הגשת הבקשות להגשת בקשות נוספות, לסבסוד פעילויות שמועד ביצוען הוא מיום 11/12/2018 עד 7/6/2019. - המועד חלף.

לבירורים אודות בקשות ניתן לפנות באמצעות כתבו לנו.

 

בחירת פעילויות גופים מתוך הרשימה

כללי
לרשותכם מגוון פעילויות שהוכנו על ידי גופים חיצוניים.  אישור הפעילויות על ידי הפיקוח נעשה בהתבסס על המדע שנמסר על ידי הגופים והתאמתו לתכני תכנית הלימודים ולרוח התכנית ובהתאם למשובים שהתקבלו מבתי הספר במהלך תשע"ח.

על פי המידע שהוצג על ידי הגופים והתחייבות הגופים, העברת כל הפעילויות צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע ולא על ידי בנות שרות או ש"שינים.

לפני ביצוע על בית הספר לוודא עם המפעילים שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר, לאופייה הייחודי של קהילת בית הספר ולתכנית העבודה השנתית ולוודא שהגוף המפעיל פועל באזור המבוקש.

לשם כך, תוכלו להיעזר במדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות.

על בית הספר לוודא שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר והמפעילים מיומנים. במקרה של חריגה מהתוכן שאושר או העברת פעילות שלא על ידי אנשי מקצוע, נא לפנות אלינו.

לפני הגשת בקשה לסבסוד, על בתי הספר:

 1. לתאם עם הגוף המפעיל מועד ומקום לביצוע הפעילות.

 2. לוודא שבית הספר יכול לשאת בעלויות המימון העצמי שכרוכות בפעילות.

 

לצפייה בריכוז הפעילויות שאושרו (קיים קושי בצפייה בסלולארי)

הנחיות להגשת בקשות

הכנות מוקדמות
מומלץ לרכז את כל הפרטים הנדרשים לפני הכניסה לטופס.
לנוחותכם, תוכלו להיעזר בטבלאות הטיוטה הבאות:

טיוטה - ריכוז נתונים אודות בחירה בפעילויות גופים

אופן ההגשה
כל הבקשות נעשות בדרך של מילוי טופס אלקטרוני מרוכז אחד, הכולל את כל סוגי הפעילויות, לכל השכבות.
מומלץ לעיין במקבץ שאלות נפוצות  ובקובץ ההדרכה המפורט לפני מילוי הטופס ובכל מקרה של ספק.

 • מילוי הטופס - רק על ידי מנהל/ת בית הספר או סגן מנהל/ת (סגן ראשון בתקן) באמצעות שם משתמש וסיסמת כניסה למערכות משרד החינוך.
  כניסה חוזרת לטופס לשם עדכונו תתאפשר רק לממלא הטופס המקורי.
 • ניתן לעצור באמצע תהליך הגשת הבקשה ולחזור ולעדכן/להמשיך עד למועד האחרון להגשת בקשות.

לתשומת לבכם!
הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד. רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.

 

כניסת מנהלים להגשת בקשה
יסודי - תשע"ט
אינו פעיל

כניסת מנהלים להגשת בקשה
חטיבת ביניים - תשע"ט
אינו פעיל

 

 

ט.ל.ח

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון