פעילויות חווייתיות ויוזמו"פ

בשנת הלימודים תשע"ז התחלנו בהטמעת תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית לכיתות א'-ט'. התכנית נועדה לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב. התכנית תעניק ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.

אנו רואים בפעילות החווייתית מרכיב חשוב בלימוד הפורמלי ובלימוד הבלתי-פורמלי ולפיכך, הוקצה מתשע"ז עד תשפ"ב תקציב ייעודי לסבסוד פעילות חווייתית לתלמידים לחיזוק הזהות היהודית-ישראלית. במסגרת תקציב זה יכלו בתי ספר שעמדו בתנאי הזכאות, לקבל תמיכה באחד משני מסלולים:

  • תמיכה תקציבית לקיום פעילויות למידה מסובסדות בתרבות יהודית-ישראלית.
  • תכנית יוזמו"פ - מחקר ופיתוח של יוזמה פדגוגית רחבה בית ספרית בתרבות יהודית-ישראלית 

תקציבים אלה שולבו בתקציב גפ"ן החל משנת הלימודים תשפ"ג.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון