פעילויות חווייתיות ויוזמו"פ

סבסוד פעילויות למידה חווייתיות תשפ"ב

עדכונים שוטפים - עדכון 1/8/2022

העברת הכספים לבעלויות בוצעה בהעברת יולי.
ניתן לראות אותה במערכת מית"ר, לפי סמל מוסד, בדו"ח "תוספות למוסדות מוכרים", ב
נושא "636 פע' חוויתית ת.יהודית".

אם הסכום מופיע בדו"ח, אך לא הגיע לחשבון בית הספר, יש לפנות לחשב אגף החינוך אצל הבעלות.

אם לא מופיע בדו"ח, מוזמנים לפנות אלינו.

לבירורים, בצירוף סמל מוסד:

דוא"ל: tarbuty@education.gov.il

ווטסאפ: 972-50-628-3547+ (רצוי לצרף צילום מסך)

לתשומת לבכם: 
בשנת תשפ"ג לא יפורסם קול קורא לסבסוד פעילויות למידה חווייתית.

באפשרותכם להזמין פעילויות למידה חווייתיות בתרבות יהודית-ישראלית במסגרת תקציב גפ"ן.

- - -

אישורים תקציביים לבתי הספר נשלחו ביום 22/12/2021 מאת "תרבות יהודית-ישראלית". (יתכן שהגיעו לתיבת דואר זבל).

עיקר הוראות הקול קורא:

פעילות למידה חווייתית (פל"ח) נועדה להוות הרחבה ותמיכה בהוראת תכני תכנית הלימודים בבית הספר. על צוותי ההוראה לבחור את הפעילויות המסובסדות בהתאם לתהליך הלמידה בתחום הדעת, לצרף אליהן פעילויות הכנה ולבצע עיבוד של התכנים בעקבותיהם. 

סוגי הפעילות

במסגרת קול קורא זה, תסובסדנה פעילויות המופעלות על ידי גופים חיצוניים.

 • פעילות בציר התוכן יצירות ויוצרים בארון הספרים היהודי-ישראלי או בציר התוכן מעגלי חיים וחברה - ניתן לבחור פעילות אחר או שתי פעילויות בצירים אלה לכל שכבה.
 • פעילות בציר מעגל השנה היהודי-ישראלי (חגים) - ניתן להמיר את אחת הפעילויות בצירי התוכן הנ"ל לפעילות בציר מעגל השנה

זכאות לסבסוד

זכאים לסבסוד פעילות למידה חווייתית (פל"ח) בתי ספר ממלכתיים שמיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית על פי הנחיות משרד החינוך – תכנית גפ"ן, ומלמדים לפחות 70% מתכני תכנית הלימודים במקצוע בכל הכיתות.

בתיכונים ארבע שנתיים, תינתן עדיפות לבתי ספר בהם יש מגמת תושב"ע ומשפט עברי/מחשבת ישראל או נלמדות יחידות השכלה כללית בתחומים אלה בשכבת י'.

ועדת חריגים:
בתי ספר צומחים או בתי ספר של החינוך המיוחד המלמדים את המקצוע מוזמנים לפנות לוועדת חריגים באמצעות הרפרנטים המחוזיים, בצירוף טופס הטיוטה שבו כל פרטי בקשתם.

גובה הסבסוד

 • סבסוד בסך 10 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות מרשימת הפעילויות המאושרות ומופעלות על ידי גופים חיצוניים (בכפוף למגבלות על פעילויות ספציפיות / סוגים ספציפיים).

 • בית הספר יהא זכאי לסבסוד של עד שתי פעילויות לתלמיד.

ביצוע תשלומים והעברת כספים

 • על בתי הספר לוודא את תנאי ההזמנה מראש; לרבות גובה התשלום ומועדי התשלום, עם הגופים המפעילים.
 • הסדרת התשלום לגופים עבור פעילויות שאושרו היא באחריות בתי הספר. 
 • אין צורך להעביר אלינו את החשבוניות אלא רק למלא את טופס הדיווח המקוון (קישור כלול באישור התקציבי שנשלח ביום 22/12)
 • משרד החינוך יעביר את הסבסוד לבתי הספר, דרך הבעלות על בתי הספר, באמצעות מערכת מית"ר, בנושא תקציבי 636.

לתשומת לבכם!
התשלומים יועברו רק לבתי ספר אשר ביצעו את הפעילות בהתאם לאישור ומילאו את טופס הדיווח והמשוב המקוון.
אם הקישור לא נפתח, מומלץ לעמוד עליו, להקליק על המקש הימני וברשימה שתפתח, לבחור בפתיחת הקישור או להעתיק את הקישור לחלונית אחרת.

התשלומים יועברו לקראת סוף שנת הלימודים. התחשבנות סופית (השלמה או קיזוז) תבוצע בחודש אוגוסט 2022.
על בתי הספר לקחת זאת בחשבון בעת הזמנת הפעילות וההתחייבות לתשלום.

דיווח, משוב ובקרה

לאחר ביצוע הפעילות, על בית הספר למלא טופס דיווח ומשוב.

אי-ביצוע הפעילות או אי-מילוי הדיווח במועד ישללו זכאות לסבסוד.

הדיווחים המתקבלים מבתי הספר מאפשרים לנו להבטיח שהפעילויות המבוצעות אכן תואמות את תכני תכנית הלימודים ורוח החינוך הממלכתי.
נא הקפידו על דיווח מלא ומדויק מיד בתום הפעילות.במהלך שנת הלימודים תבוצענה בדיקות מדגמיות של עמידה בתנאי הסף ויבוצעו ביקורים יזומים בפעילויות.

במקרה של אי-עמידה בתנאי הסף או חריגה מאישור שניתן, תשלל זכאותו של בית הספר לסבסוד הפעילות. אם הועברו כספים עבור פעילות שבית הספר ביצע, יקוזזו כספים אלה באותו אופן בו הועברו לבתי הספר.

מועדים להגשת הבקשות

מערכת הגשת הבקשות תפתח וניתן להגיש בקשות לפעילויות מיום 4/11/2021 עד ליום 19/11/20211 בשעה 14:00.

לבירורים ושאלות 

ניתן לפנות, בצירוף סמל מוסד ופרטי איש קשר:

בווטסאפ: +972-50-628-3547 

בדוא"ל: tarbuty@education.gov.il

בטלפון: 050-628-3547 , בימים ב, ג

בתיבת כתבו לנו באתר

בחירת פעילויות מתוך הרשימה

כללי
לרשותכם מגוון פעילויות שהוכנו על ידי גופים חיצוניים.  אישור הפעילויות על ידי הפיקוח נעשה בהתבסס על המידע שנמסר על ידי הגופים והתאמתו לתכני תכנית הלימודים ולרוח התכנית ובהתאם למשובים שהתקבלו מבתי הספר בשנים שעברו.

על פי המידע שהוצג על ידי הגופים והתחייבות הגופים, העברת כל הפעילויות צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע ולא על ידי בנות שרות או ש"שינים.

לפני ביצוע, על בית הספר לוודא עם המפעילים שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר, לאופייה הייחודי של קהילת בית הספר ולתכנית העבודה השנתית, ולוודא שהגוף המפעיל פועל באזור המבוקש.

לשם כך, תוכלו להיעזר במדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות.

על בית הספר לוודא שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר והמפעילים מיומנים. במקרה של חריגה מהתוכן שאושר או העברת פעילות שלא על ידי אנשי מקצוע, נא דווחו לנו.

לפני הגשת בקשה לסבסוד, על בתי הספר:

 1. לתאם עם הגוף המפעיל מועד ומקום לביצוע הפעילות.

 2. לוודא שבית הספר יכול לשאת בעלויות המימון העצמי שכרוכות בפעילות.

לצפייה בריכוז כל הפעילויות שאושרו
ניתן לצפות לפי מספר פעילות או בחלוקה לפי א"ב שמות הגופים

הנחיות להגשת בקשות

הכנות מוקדמות

מומלץ לרכז את כל הפרטים הנדרשים במסמך הטיוטה לפני הכניסה לטופס.  להורדת טיוטה לריכוז נתונים לטופס בקשה  (מסמך WORD להורדה למחשבכם)

אופן ההגשה

בטופס אלקטרוני קצר, הכולל את כל סוגי הפעילויות, לכל השכבות.

לפני מילוי הטופס ובכל מקרה של ספק, מומלץ להיעזר בסרטון ההדרכה למילוי טופס.

מילוי הטופס - רק על ידי מנהל/ת בית הספר או סגן/ית ראשון/ה בתקן, באמצעות שם משתמש וסיסמת כניסה למערכות משרד החינוך.

ניתן לבצע שמירה כטיוטה באמצע תהליך הגשת הבקשה ולחזור ולעדכן/להמשיך עד למועד האחרון להגשת בקשות. לשמירת הנתונים, יש להקליק על "אישור ושליחה".

איך אדע אם הבקשה נקלטה?

המערכת איננה שולחת הודעה נפרדת, בשלב זה, לא ניתן להדפיס אישור הגשה מתוך המערכת. על המסך תופיע לזמן קצר הודעה שהנתונים נשמרו. מומלץ לבצע צילום מסך לצרכי תיעוד פנים שלכם.

כדי לוודא שהפרטים אכן נקלטו במערכת, יש לצאת מכל חלונות הדפדפן, ולהכנס שוב באמצעות שם משתמש וסיסמה. אם הנתונים מופיעים על דבי המסך, זו ראיה לכך שהם נשמרו במערכת.

לתשומת לבכם!
הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד.

רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.

 

תם מועד הגשת הבקשות.

לא תתאפשר כניסת מנהל / סגן ראשון בתקן להגשת בקשה.

דגשים בהגשה ובטיפול בבקשות לסבסוד

 • טופס הגשת הבקשות שודרג כדי להקל על מילויו.
 • הגשת הבקשה תהיה גם השנה על ידי מנהל (כולל מנהל חט"ב בשש שנתי) / סגן מנהל ראשון בתקן.
 • המועד האחרון להגשת בקשות  19/11/2021,  ט"ז בכסלו תשפ"ב, בשעה 14:00.
 • חובה לתאם את הפעילות עם הגוף המפעיל לפני הגשת הבקשה!
 • הודעות על החלטת הועדה ואישורים תקציביים יישלחו במחצית השנייה של דצמבר.
 • קבלת הסבסוד מותנית במילוי טופס דיווח לאחר ביצוע הפעילות.

אם אתם נתקלים בקושי להכנס אל מערכת הגשת הבקשות או בשאלות אודותיה, מומלץ לעיין במדריך המצולם (ר' למעלה) 

מי יכול לסייע בפתרון בעיות?

ניתן לפנות בצירוף פרטים מלאים של הבעיה, ומומלץ גם צילום מסך.
לפני הפניה, מומלץ לחזור ולעיין בהוראות בדף זה, ובמדריך המצולם.

בווטסאפ: +972-50-628-3547 

בדוא"ל: tarbuty@education.gov.il

ט.ל.ח.

. .

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון