פעילויות חווייתיות ויוזמו"פ

סבסוד פעילויות למידה חווייתיות תש"ף

עדכונים שוטפים (מעודכן ליום 1/7/20)

בעקבות המצב הופסקו הפעילוית לשנת תש"ף מיום 15/3/20 (לרבות פעילויות ליום ירושלים ולשבועות)

כספי הסבסוד לבתי ספר שביצעו את הפעילויות אחרי 16/11/2020 והגישו דיווח ומשוב הועברו בהעברת 6/2020 במית"ר, בנושא תקציבי 636 תש"פ.

לבתי ספר שביצעו את הפעילויות עד 15/11/2019 והגישו דיווח ומשוב - מקדמה הועברה באמצעות מערכת מית"ר, בנושא תקציבי 636 (ע"ט)

לא מוצאים את הקישור לטופס הדיווח והמשוב? הקליקו ונשלח אליכם.

מחפשים את האישור התקציבי? - האישור נשלח לאיש/אשת הקשר בבתי הספר ביום 14/1/2020  מאת: תרבות יהודית-ישראלית
באישור מופיעות גם הנחיות לדיווח על ביצוע או ביטול של הפעילות.
אם ההודעה לא הגיע אל איש הקשר, שלחו הודעה באמצעות "צרו קשר" בתחתית הדף וציינו סמל מוסד ואת כתובת המייל של המנהל/ת

בשל המצב, וכל עוד לא נקבע תקציב, עדיין אין מידע אודות פעילויות לתשפ"א. 

חידושים ושיפורים :

 • השנה נוסף סוג חדש של פעילויות: פעילויות המופעלות על ידי צוותים מבית הספר במסגרת הנחייה ממוקדת על ידי גופים לבניית פעילות למידה חווייתית בית ספרית.
  בתי ספר שיבחרו בפעילות מסוג זה, יהיו זכאים לסבסוד מוגדל בסך 15 ש"ח לתלמיד, בו ניתן יהיה להשתמש למימון ההנחייה ולהזמנת פעילויות נוספות מהסל, אשר תתרומנה לתהליך הלמידה החווייתית.
 • גם כיתות ט' בתיכונים תהיינה זכאיות להזמין פעילות, בכפוף לעמידה בתנאי הסף.
 • טופס הגשת הבקשות שודרג, על מנת להקל על תהליך מילוי הבקשה.

דגשים בהגשת בקשות לסבסוד

 • הגשת הבקשה תהיה גם השנה על ידי מנהל / סגן מנהל בתקן.
 • לפני הגשת הבקשה חובה לתאם את הפעילות עם הגוף המפעיל!
 • לאחר 18/7, ניתן להגיש בקשות לסבסוד פעילויות שתתקיימנה אחרי 1/12/2019.
 • המועד האחרון להגשת בקשות הוא 31/10/2019 בשעה 23:50. (בשל תקלה ביום זה, נדחה ליום 3/11)
 • קבלת הסבסוד מותנית במילוי טופס דיווח לאחר ביצוע הפעילות.
 • הודעות על החלטת הועדה ואישורים תקציביים תשלחנה בתקופות הבאות :
  במחצית אוגוסט נשלחו הודעות לבתי ספר שהגישו בקשות עד 18/7.
  במחצית השנייה של דצמבר (לפני חנוכה) יישלחו אישורים תקציביים לתש"ף. 
  (עלולים לחלול שינויים במועדים הנ"ל, במקרה של אילוצים שאינם תלויים בנו.)

עיקר הוראות הקול קורא:

זכאות לסבסוד

זכאים לסבסוד בתי הספר שמיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית על פי הנחיות משרד החינוך – ומקצים להוראתה:

 • ביסודי: 5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ג'-ו' או 9 שעות שבועיות בכיתות ג'-ח'
 • בחטיבות הביניים: 5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ז'-ט'
 • בתיכונים ארבע שנתיים: לפחות שעה אחת בכל אחת מכיתות ט'. תינתן עדיפות לבתי ספר בהם יש מגמת תושב"ע ומשפט עברי/מחשבת ישראל או נלמדות יחידות השכלה כללית בתחומים אלה בשכבת י'.

ועדת חריגים:
בתי ספר צומחים או בתי ספר של החינוך המיוחד המלמדים את המקצוע ואינם עומדים בהקצאת השעות מוזמנים לפנות לוועדת חריגים באמצעות הרפרנטים המחוזיים, בצירוף טופס הטיוטה שבו כל פרטי בקשתם.

סוגי הפעילות

בתש"פ מוצע סבסוד של שני סוגי פעילויות לכיתות א' - ט':

 1. פעילויות בהובלת מורים - פעילויות המופעלות על ידי צוות בית הספר בעקבות הנחייה של גופים חיצוניים לתכנון ובניית הפעילות. ניתן להזמין עד פעילות אחת מסוג זה לכל שכבה.
 2. פעילויות בהובלת גופים - המופעלות עלי ידי גופים חיצוניים ותכניהן אושרו ע"י הפיקוח על המקצוע, בהתאם לצירי התוכן השונים.
  פעילות בציר לוח השנה היהודי-ישראלי (חגים) ניתן להזמין עד פעילות אחת מסוג זה לכל שכבה.
  פעילות בציר יצירות ויוצרים בארון הספרים היהודי-ישראלי או  מעגלי חיים וחברה - ניתן להזמין פעילות אחת או שתיים לשכבה.

גובה הסבסוד

 • בית הספר יהא זכאי לסבסוד של עד שתי פעילויות לתלמיד.
 • סבסוד בסך 15 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות המופעלות על ידי צוות  בית הספר בהתאם להוראות הקול קורא. (מקסימום פעילות אחת מסוג זה).
  בתי ספר שיבחרו בפעילות מסוג זה, יהיו זכאים להשתמש בו למימון ההנחייה ואם תשאר יתרה לאחר מימון ההנחייה, ניתן יהיה להשתמש בה לסבסוד פעילויות נוספות מסל הפעילויות המאושרות האחרות, אשר תתרומנה לתהליך הלמידה החווייתית.
  קבלת הסבסוד מותנית בביצוע פעילות בהתאם להנחייה.
 • סבסוד בסך 10 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות מרשימת הפעילויות המאושרות ומופעלות על ידי גופים חיצוניים (ר' מגבלות בציר לוח השנה).

ביצוע תשלומים והעברת כספים

 • הסדרת התשלום לגופים עבור פעילויות שאושרו היא באחריות בתי הספר. 
 • על בתי הספר לוודא את תנאי ההזמנה מראש, לרבות גובה התשלום ומועדי התשלום עם הגופים המפעילים.
 • משרד החינוך יעביר את הסבסוד לבתי הספר, דרך הבעלות על בתי הספר, באמצעות מערכת מית"ר, בנושא תקציבי 636.

לתשומת לבכם!
התשלומים יועברו רק לבתי ספר אשר ביצעו את הפעילות בהתאם לאישור ומילאו את טופס הדיווח והמשוב המקוון.
הקישור לטופס הדיווח והמשוב נכלל באישור הפעילות.

התשלומים יועברו במספר פעימות במהלך שנת הלימודים והשלמת סכומים או קיזוזים , תבוצע בחודש אוגוסט 2020. על בתי הספר לקחת זאת בחשבון בעת הזמנת הפעילות וההתחייבות לתשלום.

דיווח, משוב ובקרה

לאחר ביצוע הפעילות, על בית הספר למלא טופס דיווח ומשוב.

הדיווחים המתקבלים מבתי הספר מאפשרים לנו להבטיח שהפעילויות המבוצעות אכן תואמות את תכני תכנית הלימודים ורוח החינוך הממלכתי.
נא הקפידו על דיווח מלא ומדויק מיד בתום הפעילות.

אי-ביצוע הפעילות או אי-מילוי הדיווח במועד ישללו זכאות לסבסוד.

בפעילויות המופעלות על ידי צוות בית הספר בעקבות הנחייה של גופים חיצוניים - יש לדווח הן על ביצוע ההנחייה והן על ביצוע הפעילות.

במהלך שנת הלימודים תבוצענה בדיקות מדגמיות של עמידה בתנאי הסף ויבוצעו ביקורים יזומים בפעילויות.
במקרה של אי-עמידה בתנאי הסף, תשלל זכאותו של בית הספר לסבסוד הפעילות. אם הועברו כספים עבור פעילות שבית הספר ביצע, יקוזזו כספים אלה באותו אופן בו הועברו לבתי הספר.

מועדים להגשת הבקשות

 • מערכת הגשת הבקשות תפתח וניתן להגיש בקשות לפעילויות מיום 29/6/2019 עד ליום 31/10/2019 (כולל).
 • הגשת בקשות לסבסוד פעילויות שתתקיימנה לפני 1/12/2019  תתאפשר רק עד ליום 18/7/2019 (כולל).
 • מיום 26/7/2019 ועד ליום 31/10/2019 בשעה 23:30 ניתן להגיש בקשות לסבסוד פעילויות שמועד ביצוען הוא מיום 1/12/2019 עד 31/5/2020.

לבירורים אודות בקשות ניתן לפנות באמצעות כתבו לנו, בצירוף סמל מוסד ופרטי קשר.

בחירת פעילויות מתוך הרשימה

כללי
לרשותכם מגוון פעילויות שהוכנו על ידי גופים חיצוניים.  אישור הפעילויות על ידי הפיקוח נעשה בהתבסס על המדע שנמסר על ידי הגופים והתאמתו לתכני תכנית הלימודים ולרוח התכנית ובהתאם למשובים שהתקבלו מבתי הספר במהלך תשע"ח.

על פי המידע שהוצג על ידי הגופים והתחייבות הגופים, העברת כל הפעילויות צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע ולא על ידי בנות שרות או ש"שינים.

לפני ביצוע, על בית הספר לוודא עם המפעילים שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר, לאופייה הייחודי של קהילת בית הספר ולתכנית העבודה השנתית, ולוודא שהגוף המפעיל פועל באזור המבוקש.

לשם כך, תוכלו להיעזר במדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות.

על בית הספר לוודא שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר והמפעילים מיומנים. במקרה של חריגה מהתוכן שאושר או העברת פעילות שלא על ידי אנשי מקצוע, נא לפנות אלינו.

לפני הגשת בקשה לסבסוד, על בתי הספר:

 1. לתאם עם הגוף המפעיל מועד ומקום לביצוע הפעילות.

 2. לוודא שבית הספר יכול לשאת בעלויות המימון העצמי שכרוכות בפעילות.

 

הנחיות להגשת בקשות

הכנות מוקדמות
מומלץ לרכז את כל הפרטים הנדרשים במסמך הטיוטה לפני הכניסה לטופס. 

 

אופן ההגשה
כל הבקשות נעשות בדרך של מילוי טופס אלקטרוני מרוכז אחד, הכולל את כל סוגי הפעילויות, לכל השכבות.
לפני מילוי הטופס ובכל מקרה של ספק, מומלץ להיעזר במדריך המצולם למילוי הטופס.

 • מילוי הטופס - רק על ידי מנהל/ת בית הספר או סגן/ית ראשון/ה בתקן, באמצעות שם משתמש וסיסמת כניסה למערכות משרד החינוך.
 • ניתן לבצע שמירה כטיוטה באמצע תהליך הגשת הבקשה ולחזור ולעדכן/להמשיך עד למועד האחרון להגשת בקשות.
 • לשמירת הנתונים, יש להקיק על "אישור ושליחה". המערכת איננה שולחת הודעה נפרדת, אלא מופיעה הודעה שהנתונים נשמרו. מומלץ לבצע צילום מסך לצרכי תיעוד פנים שלכם. בשלב זה, לא ניתן להדפיס אישור הגשה מתוך המערכת.

לתשומת לבכם!
הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד.

רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.

 

כניסת מנהל / סגן ראשון בתקן להגשת בקשה

עד 31/1/2020 ניתן להגיש בקשות להחלפת פעילות שלגביה ניתן אישור תקציבי.
תשובות לבקשות תשלחנה לאנשי הקשר במחצית פברואר.

אישורים תקציביים נשלחו לאנשי הקשר ביום 14/1/2020 בשעות הבוקר.

אם אתם נתקלים בקושי להכנס אל מערכת הגשת הבקשות או בשאלות אודותיה, מומלץ לעיין במדריך המצולם (ר' למעלה) ואתם גם מוזמנים לשלוח הודעה בתיבת "צור קשר" ונחזור אליכם בהקדם.

ט.ל.ח.          ג  ם 

.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון