יחסים

ריכוז הגיליונות ויחידות הלימוד

לפניכם רשימה וקישורים של יחידות הלימוד באתר בהתאם לגיליונות "יחסים".

הורים וילדים 1-2

לך בעקבותיי או חזור בך? – הצוואה האחרונה של עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל לבנו

משנה, מסכת עדויות, פרק ה', משניות ו'-ז'

תחילתו של ר' אליעזר בן הורקנוס –  האם הורים יודעים תמיד לזהות את הפוטנציאל הגלום בילדיהם?

מדרש בראשית רבה , פרשת לך לך (מ"א/מ"ב) על פי כתב-יד ותיקן; 

(וכן: אבות דר' נתן ו', ג'; פרקי דרבי אליעזר א'-ב')

חברים

(הסיפור בשני חלקים, משני צדי הגיליון)

מאוהב לאויב?סיפור חברותם של רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ

תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, עמוד א'

היחס לאחר

1-2

אגדת רבי אלעזר והאיש המכוער – על גמישות ונוקשות בתהליך הסליחה

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ, ע"א-ע"ב (וכן, אבות דרבי נתן, מ"א)

קשה בעלייה - מדוע ספג ר' זעירא מכות כשעלה ארצה?

תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ב', דף ה' (מתורגם ומעובד לפי ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי)

צדקה וצדק חברתי:

קו העוני

1-2

דֵי מַחְסוֹרוֹהיש מדד אחד לעוני? סיפורי הצדקה של הלל הזקן ושל מר עוקבא

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ס"ז עמוד ב'

משני צדי קו העוני: הקו המתעתע – סיפור על קנאה וצדקה בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא

תלמוד ירושלמי, מסכת פאה פרק ח', הלכה ז'

שוויון בחינוך

1-2

חינוך שווה לכולם? – הִלֵּל הזקן בארובת בית המדרש

תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ל"ה

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ד עמוד א'

צדקה וצדק חברתי:

דרכי נתינה

1-2

מתן בסתר – על נתינת הצדקה של מר עוּקבָא ואשתו

תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף סז, עמוד ב

השקעה בטוחה כיצד השקיע ר' עקיבא את כספו של ר' טרפון?

תלמוד בבלי, מסכת כלה, פרק א', הלכה כ"א

* הערות:

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון